top of page

שערורית הפסולת המסוכנת

מחדל 1:

למרות איסור מפורש להכניס למזבלה פסולת מסוכנת, בשנים 2008-2007, קבלני המזבלה

ייבאו עשרות אלפי טונות של פסולת מסוכנת:

  • מחוץ לאגן היקוות הכנרת!

  • לתוך יער בירייה עתיר התיירות!

  • בקרבה מסוכנת ליישובים!

  • עם מפגעי ריח בנוסח רמת חובב!

  • במפגע חזותי כפצע זב מוגלה שחורה! 

  • בהתעלמות ממאות תלונות!

 

 

 

להלן, עמוד 5 של תכנית המזבלה, שאושרה ע"י הוועדה המחוזית. ראה 'הנחיות סביבתיות', סעיף 22.5, תת סעיף ד': "באתר לא תיקבר פסולת החשודה כמסוכנת!"

מחדל 2:

הפסולת המסוכנת נקלטה ע"י מנהלי המזבלה 'במחתרת', בחוסר שקיפות נפשע, ללא שום דיון במליאת האיגוד, ללא ידיעת ראשי הרשויות וללא התייעצות עם תושבי הישובים הסובלים מהמפגעים! חוסר שקיפות שיש לתת עליו את הדין!

 

 

 

 להלן, פרוטוקול ישיבת האיגוד, פברואר 2006, המציין את המחדל,  הנזק הסביבתי

(לגבי האדמה המזוהמת מבתי הזיקוק) וחוסר השקיפות של הנהלת המזבלה:

מחדל 3:

במקום לגבות מבתי הזיקוק (ושאר מקורות הפסולת המסוכנת) 400-1000 שקלים לטונה, כמקובל, קבלני האיגוד גבו רק 27 (עשרים ושבעה) שקלים לטונה, כולל מע"מ! מחיר מגוחך ומעורר תמיהה זה גרם לרשויות הפסד הכנסות של כ-10-30,000,000 (עשרה עד שלושים מיליון) ש"ח! 

 

להלן מכתב על מחדל זה, ממנכ"ל המזבלה לבתי הזיקוק: 

835,000 ש' ב-27 ש' לטונה? מחברת י.ע.ז = 31,000 טונות פסולת מסוכנת!

מחדל 4:

המשרד להגנת הסביבה כשל בכך שהעלים עין ממפגעי המזבלה מאז הקמתה, ונתן אישורים לקליטת הפסולת המסוכנת שהגיעה במחדל סביבתי מחוץ לאגן היקוות הכנרת.

בכך המשרד להה"ס בגד במנדט שניתן לו כ'מגן הסביבה', ולמעשה עשה את ההפך, וגרם לתעשיית פסולת אזורית, בגודל דומה למזבלת חיריה, לפעול בתוך היער, תוך פגיעה יומיומית באיכות האוויר ופגיעה במרחב הטבעי הירוק של המדינה!

 

 

להלן, מכתבים של המשרד להגנת הסביבה, המאשרים ייבוא פסולת מסוכנת לתוך היער מהמפעלים המזהמים ביותר במדינה, וזאת למרות איסור מפורש הקובע כי "באתר זה לא תיקבר פסולת החשודה כמסוכנת":

פסולת_חברת_חשמל.png

מחדל 5:

זה המחדל החמור ביותר. הנהלת המזבלה בנתה שתי בריכות תשטיפים על גבי ערמות הפסולת המסוכנת. וזאת בניגוד להנחיות מפורשות והבטחות מפורשות 

לבודד את ערמות הפסולת על מנת למנוע מגע עם מים.

זה מכתב הבטחה של מנכ"ל המזבלה, לדאוג שהקרקע המזוהמת לא תבוא במגע עם מים. ראה חיצים אדומים 

בהפרה בוטה, כנראה בצילום, שתי שלוליות מי גשם ניקוו בתוך ערמת הפסולת המסוכנת, שהיתה אמורה להיות מכוסה ומבודדת-מים..... 

חמש הבריכות א.jpg
bottom of page