top of page

דו"ח צוות מריחים על מפגעי ריח, נובמבר 2007

דו"ח מפגעי ריח - סמדר כהן, מריחה מוסמכת - נובמבר 2007 

דו"ח מפגעי ריח - אור נחמיאס, מריח מוסמך - נובמבר 2007 

דו"ח מפגעי ריח - אפרים בן-נס, מריח מוסמך - נובמבר 2007 

דו"ח מפגעי ריח - דני שי, מריח מוסמך - נובמבר 2007 

משתקף בברור מהדוחו"ת, כי מהמזבלה נודפים חומרים הגורמים למפגעי ריח קשים מאד בישובי הסביבה, וסכנה מהותית לבריאות הציבור...

דו"חות מפגעי ריח, מרץ - יוני 2005 - רונית ברק

דו"חות מפגעי ריח, מרץ - ספטמבר 2005 - דן שי

להלן דוחות מפגעי ריח נוספים מהתקופה האחרונה: א

התלונות הנ"ל הן רק חלק מזערי מכלל התלונות שהוגשו הן להנהלת המזבלה, ובעיקר למשרד להגנת הסביבה, כולל אלפי פניות טלפוניות שלא זכו לשום התייחסות רצינית. 

קבלני המזבלה מעולם לא הגיבו (36 שנים), לא בע"פ ולא בכתב, לא ישירות ולא דרך נציג, ועד עצם היום הזה הם מתעלמים לחלוטין מכל הפניות, כל ההתנגדויות, כל התלונות, כל ההוכחות, כל הצילומים שהוצגו ומוצגים בפניהם...  

bottom of page